Palucenka

Za ansambal Palucenka

ANSAMBAL  PALUCENKA

 

 

Sastava za narudni pemi I igri Palucenka ud Star Bisnov, ij naslidnic na formacijite kujatu vec ud dalgji gudini zapazvat, ubugatevat I predstavet idin glavin del ud narudnata kultura na banatscite balgare.

   U formata I sas imetu detu sega I nosi ij bil utemelin na 3 marta 2002 gudina, na inicijativata I pu olete na 16 mladi ud Bisnov.Homa u tazi gudina pud mamenjitu na Pali Velciov , pocnat da predstavet na kulturnite programe suiti ud palcensci narudni igri. Du  2004 g. repertoara na ansambala sadarze sam palcensci tradicijonalni  tancve, no sled katu u tazi gudina purcutija koregraf Ivan  Donkov ij puhodil Banata, kadetu ij organiziral za sate balgare palcene kursve za zapuznavanji I  izucevanji na balgarsci igri, i “Palucenka” pocni da igrai I da predstave narudni igri ud po vise starni na Balgarija.

 Na 15 augusta 2004 g katu se-j praznikuval 200 gudisnija jubilej na bisnovskata katulicanska carkva, sastava Palucenka ima glavin rol u kulturnija program, predstavin u centara na Bisnova, u kojtu zam del pukraj gulemite s jos dve grupi ud dica: idnata s 5-7 gudisni a drugata s 7-10 mladi igrece.

     Homa ud pocnivanji, pukraj igrite, stavvete na formacijata izpalnivat ij narudni mestni palcensci ij puznati balgarsci pesmi.  

 

 

 

 

     Glavin moment u zuvota ij dejnusta na Palucenka ij bil stiganjetu u Bisnov u jesenjita 2004 g na prof. Elena Doicheva, izpratna ud ministerstvutu na kulturata ud Balgarija, kaca specijalist za puddarzenji ij pumaganji na narudnata kultura na balgarete ud Banata. S tejnata pomus ij trud vreme ud 4 gudini, ansambala uci po vise balgarsci pesmi ij igri, detu gji predstave se po dubre, na se po visoku profesionalnu nivo.

    U 2005 g Palucenka ij pukanata i zami del u Balgarija na ,,naj dalgju horo ud na sveta” kujetu se-j blo organiziralu s cela da se zapisi kaca record u Guinnes Book.

      Jos ud 2004 g  stavvete na Palucenka zajdnu sas sistrite-kalugjierici ud reda na Sv Jozu ud javevanjietu seku gudina prez letutu  sa organizirali i sa puddarzeli religiozni proekte u carkvata ud Star Bisnov za dica ij za mladi, kujatu imati za cel krastijanskotu upatvanji na mladeza za celia zuvot.

      Muzikantete na ansambala, kujatu usigurevat akompaniamenta na igrite ij pesmite na Palucenka u 2006 g sa izdali zajdnu s pejaccata Hailemas Marija albuma “Hajdati da se preberemi” sastavini ud narudni balgarsci pesmi ud Banata.

      Kaca kulturin ekspert ud starnata na ministerstvutu na kulturata ud Balgarija u 2008 g ij izpratini u Star Bisnov gusp. prof. pu muzika Georgi Penev Georgiev. Toj sviri na kaval zajdnu s muzikantete na Palucenka na sate kulturni programe u kujatu zeme del bisnovscija sastav.

    

  Siga u 2010 g ansambala Palucenka ima sassem 80 mladi igrece kujatu sa pudeleni pu vazrasti na 5 grupi kujatu se pocnivati sas naj-manenite 6-7 gudisni dica ij svarsvati s gulemite kujatu moz da ricimi predstavet vec na visoku nivo balgarete palcene ud Banata, tejnata kultura igrite ij pesmite.

    

  Ud usnuvevanjetu mu, ansambala Palucenka ij bil pukanat i ij zemel del na mlogu ij razlicni manifestaciji, konkursve ij festivale-u Balgarija, Serbija, Madzersku, i na razlicni mesta ud Rumanija, kadetu ij dubavili za dubrite predstavanjeta po vise diplomi, nagradi ij medalji.

      

  Se nadevami c Palucenka ij nadalja za raste za napreduva, za da zapazi i ubugati remnivata banatska balgarska palcenska igra ij pesma na kujatu da remnuvati I da se radvati sate kujatu za gji gladeti ij sluseti.  

 

 

Recent Videos

1356 views - 0 comments
1312 views - 0 comments
1015 views - 0 comments
996 views - 0 comments